موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد …………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………..
وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………….
مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی مراجعه به بانک ……………….. شعبه …………….. و دوائر و مقامات مربوطه آن و اقدام در خصوص برداشت و دریافت و وصول هر مقدار وجه تحت هر عنوان ولو بکرات از حساب پس انداز قرض الحسنه به شماره ……………………… متعلق به موکل تحت هر اسم و هر عنوان و به هر میزان و مقدار و اخذ و گرفتن و دریافت حقوق ، اضافه کار ، عیدی ها ، پاداش ها ، حق ماموریت و کلیه طلب ها و مطالبات و وجوهی که به حساب مذکور واریز شود و همچنیناخذ و دریافت هر مقدار و میزان وام و تسهیلات بانکی ناشی از حساب یاد شده و انعقاد هر یک از عقود و عملیات و قراردادهای بانکی به هر نحو و ترتیب و شروط و قید و مدت و قبول تعهدات و دیون و انجام کلیه امور اداری و قانونی و مالی و اعتباری مورد نیاز و سپردن هرگونه تعهد و دادن هر نوع تصدیق امضاء و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و امضاء ذیل کلیه اسناد و اوراق و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد .
حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .
بتاریخ ………… هجری شمسی .
نمونه وکالت نامه کلی پیگیری چک های برگشتی
موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………………… 
وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………
مورد وکالت: اقامه  هر گونه  دعوي  حقوقي  و کيفري  اعم  از اعلام  جرم  يا تقديم  دادخواست نسبت  به  هر شخص  حقيقي  يا حقوقي  و دفاع  از موارد مطروحه  راجع  به  صدور هر چک  بلامحلي  که موکل از هر شخص  حقيقي  يا حقوقي  دريافت  کرده  باشد و تعقيب  ورسيدگي  با حق  مراجعه  به  هريک  از شوراهاي  حل  اختلاف،   دادگاه  هاي  بدوي،   تجديد نظر،  ديوان  عالي  کشور و هر يک  از دواير اجراي احکام  و اجراي  ثبت  و مراجع  نيروي  انتظامي  وعنداللزوم  درخواست  و دريافت  برگ  جلب  سيار به  منظور پي  گيري  و وصول  کليه  مطالبات   موکل با حق  مراجعه  به  هر يک  از وکلاي  دادگستري  و انتخاب  و انتصاب  آنها بر اساس  ماده   31 قانون  آئين  دادرسي  دادگاههاي  عمومي  وانقلاب  در امور مدني در خصوص  حضور در هر يک  از دادگاهها اعم  از بدوي  يا تجديدنظر و ديوانعالي  کشور و ديوان  عدالت  اداري  و تقديم  هر نوع  دادخواست  و اقامه  انواع  دعاوي و پاسخگوئي  به  مدعيان  و رد و استرداد مدارک  و لوايح  و تمکين  و تقاضاي  تجديد نظر و فرجام  نسبت  به  آرا صادره  از محاکم  و انتخاب  و انتصاب  و عزل  وکلا و کارشناسان دادگستري  با داشتن  تمام  اختيارات  راجع  به  امر دادرسي  به  خصوص  اختيارات  مندرج  در مواد  35 و 36 قانون   صدر الذکر با داشتن  حق  اعتراض  به راي  بدوي،  تجديد نظر،  فرجام  خواهي   اعاده دادرسي مصالحه  و سازش  ادعاي  جعل  يا انکار و ترديد نسبت  به  سند طرف  و استرداد سند با حق تعيين  جاعل، ارجاع  دعوي  به  داوري  و تعيين  داور تعيين  مصدق  و کارشناس   دعوي خسارات  و استرداد و دادخواست  يا دعوي  و جلب  ثالث  و دفاع  از دعوي  ثالث ورود شخص ثالث  و دفاع  از دعوي  ورود ثالث دعوي  متقابل  و دفاع  در قبال  آن   اعلام  عسر و حرج و ارايه  مدارک  مربوطه  و رد يا قبول  سوگند و صلح  و سازش  با طرفين  دعوي  و تقاضاي صدور اجرائيه  و تعقيب  عمليات  اجرائي  و توقيف  و بازداشت  اموال  و املاک محکوم عليه  يا محکوم  عليهم  و اخذ محکوم به  و قبوض  و وجوه  توديعي  . 
حدود اختیارات  : وکیل مرقوم  در انجام  امور وکالت دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  بوده  و امضا و عمل  و اقدام   وکیل به منزله  امضا و عمل و اقدام  موکل نافذ و معتبر می  باشد .
نمونه وکالت نامه مراجعه و استفاده از صندوق امانات بانک
موکل : آقای / خانم ………………………….. فرزند ……………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………………… 
وکیل : آقای / خانم : …………………………. فرزند ……………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………
مورد وکالت  :  مراجعه  به  صندوق  امانات  بانک   ……………  و با حق  برداشت  هر گونه وجه  نقدی  و غیر نقدی  و هر گونه  مدارک  و اسناد و اشیا و هر چه  که  در ان  باشد و دریافت  ان  و دادن  هر گونه  رسید و امضا با اختیار تام  و عام  از صندوق  تحت اختیار موکل ……………. تحت  شماره   ……………..  و استفاده  از محتویات  ان  با میل  و اراده  وکیل و دخل و تصرف  در آن  و بطور کلی  اختیارات  وکیل  در کلیه  موارد همانند  اختیارات موکل  و امضا و اقدام وی می باشد. 
حدود اختیارات : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  جانشین  رسمی  و قانونی  و تام  الاختیار موکل  بوده  و کلیه  اعمال  و اقدام  و امضای  وکیل  در انجام  مورد وکالت  به  منزله  عمل و اقدام  و امضای  موکل نافذ و موثر و مفاد این  ورقه  فقط در نفس  وکالت  معتبر است.
نمونه وکالت نامه برداشت از حساب مشخص و بستن حساب
موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد …………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………..
وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………….
مورد وکالت  : مراجعه  به  هریک  از شعب بانکهای  کشور با حق  برداشت  هر مبلغ از حساب  شماره  ……………. بانک …………… نزد شعبه …………………. به نام …………….  دفعتا واحده  و یا کرارا و واریز وجه و تمدید دفترچه و گرفتن کارت  و مسدود نمودن حساب و اخذ کلیه  وجوه  موجود اعم  از اصل  و سود  ……………………  و با حق  سپردن  هر گونه  تعهد و تضمین  لازم  و امضا ذیل  اوراق  و دفاتر و دادن  رسید به  نحوی  که  جهت  انجام  مورد وکالت  لازم  و ضروری  باشد.
حدود اختیارات: وکیل مرقوم  در انجام  امور وکالت دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  بوده  و امضا و عمل  و اقدام   وکیل به منزله  امضا و عمل  و اقدام موکل نافذ و معتبر می  باشد و مفاد این  سند فقط نفس  وکالت  موثر است.
نمونه وکالت نامه کلی افتتاح و بستن حساب بانکی
موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..
 وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ……………………………………………….
مورد وکالت  : مراجعه  به  هر یک  از بانکهای  کشور و افتتاح  حساب  تحت هر عنوان  اعم  از قرض الحسنه  و سپرده  کوتاه  مدت  و بلند مدت  و غیره به  نام  موکل با حق  برداشت  هر مقدار مبلغ  دفعتا واحده  و یا کرارا و واریز  وجه  و تمدید دفترچه و گرفتن کارت بانکی و مسدود نمودن  حساب  و اخذ کلیه  وجوه موجود اعم  از اصل  و سود و با حق  سپردن  هر گونه  تعهد و تضمین  لازم و امضا ذیل  اوراق  و دفاتر و دادن  رسید به  نحوی  که  جهت  انجام  مورد وکالت  لازم  و ضروری  باشد.
 حدود اختیارات: وکیل  مرقوم  در انجام  امور وکالت دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  بوده  و امضا و عمل  و اقدام   وکیل به منزله  امضا و عمل  و اقدام موکل نافذ و معتبر می  باشد.