81 / 100

حقوقی​

 

 

جهت مشاوره تلفنی با مدیریت و وکلا

تلفن ها

تلفن همراه:      ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

تلفن همراه:          ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

تلفن ثابت:          ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶۷

دعاوی حقوقی

برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
شکایت حقوقی حتماً باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد (از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی انجام می شود)
دادخواست حقوقی در دفاتر خدمات  مستقیماً به دادگاه ارسال شود.
اکثر شکایت های حقوقی بهتر است توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاً شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر ازبیست میلیون تومان است)
 
شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.
در شکایات حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه  یا از طریق سامانه ثنا
استفاده می نمایند
در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
در دعواهای حقوقی  وکیل  هم می تواند بوسیله دادخواست تجدید نظر درخواست تجدید نظرخواهی کند.
لیست دفاتر خدمات الکترنیک قضایی
جهت مشاوره تلفنی با مدیریت و وکلا
تلفن ها
تلفن همراه:          ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶
تلفن همراه:          ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶
تلفن ثابت:          ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶۷ 
حقوقی

دعاوی حقوقی

شما می توانید قبل از طرح دعوا در دادگستری با ارسال اظهارنامه و با کمترین هزینه حق خود را از دیگری مطالبه نمایید.
مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است:
1. تقدیم دادخواست به دادگاه
2.باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی
3.ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد
4. ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی
6.جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف
7. انشاء رای (حکم – قرار )
8. واخواهی
9.  تجدیدنظر خواهی
10. فرجام خواهی
11. اجرای حکم
دعاویی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .
دعاویی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و  خواسته را به صورت منجز و آشکارا باشد  که جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شوراها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد .
 پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.
مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.
پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی می نمایند.
چنان چه حکم دادگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخواست واخواهی نماید.

 نکته:

1. مهلت واخواهی برای ایرانیان مقیم خارج ۲ ماه از تاریخ ابلاغ است.
2. بعد از اتمام مهلت واخواهی مهلت تجدیدنظر شروع خواهد شد.
3. چنان چه حکم قطعی گردیده باشد و حکم صادره ظرف قانون و شرع مقدس باشد می توان تقاضای فرجام خواهی نماید.
4.  بعد از قطعی شدن حکم دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام حقوقی ارسال می گردد.

در مرحله اجرای احکام

تا زمانیکه حکم قطعی نشده یا قرار اجرای موقت آن صادر نشده قابل اجراء نیست و چون آنچه اجرا می شود جز در موارد نادری قابل بازگشت به حالت سابق خود نیست، بنابراین باید حکمی اجرا شود که قطعیت یافته باشد یا در مواردی که دستور اجرای موقت حکم صادر می شود. دستور موقت نیز عبارت است از قراری که دادگاه در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد به درخواست متقاضی صادر می نماید و به موجب آن دستور موقت دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر می کند.
احکام حقوقی به صورت خود به خود به اجرا درنمی آیند بلکه محکوم له یا نماینده قانونی او یا قائم مقامش باید به صورت کتبی تقاضای اجرای حکم را از دادگاه بنمایند و تا زمانی که این تقاضا از سوی این افراد مطرح نشود، دادگاه نیز مبادرت به اجرای حکم نمی نماید.
صدور اجرائیه از سوی دادگاه نخستین بعد از طی مراحلی اجراییه ای از سوی دادگاه نخستین ( نه دادگاه دیگری ) صادر می شود. صدور این اجرئیه از سوی دادگاه بدوی، جواز اجرای حکم خواهد بود.
اجرای حکم توسط دادورز { مامورین اجرا }در قسمت اجرای دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده است به عمل می آید. لازم به ذکر است هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید، مدیر اجراء انجام عملیات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول می کند. دادورزها یا مامور احرا تحت نظر مدیر اجراء قرار دارند و مدیر اجراء نیز تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کنند.
هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید.
در صورت نیاز به اطلاعات حقوقی و مشاوره  با وکیل دادگستری در خصوص چگونگی اجرای احکام حقوقی  دفتر وکالت و موسسه حقوقی ما تماس حاصل فرمایید.
لیست دفاتر خدمات قضایی
مشاوره با وکلای موسسه

تماس :

09153168026

09154128026

05138476767

 

حقوقی