تشریفات اتیان سوگند و کیفیت آن

ماده ۴۴۶آیین دادرسی مدنی باموضوع تشریفات اتیان سوگندوحقیقت آن.

پس از صدور قرار اتیان سوگند هرگاه شخصی که باید سوگند یادنماید.

حاضر باشد و برای رد یا قبول سوگند نیزتقاضای مهلت نکند.

دادگاه در همان جلسه سوگند می دهد.

بنابراین دادگاه علی القاعد ه نمیتواند جلسه ای را که در آن قرار صادر کرده.

برای ادای سوگند تجدید کندمگر طرفی که باید سوگند یاد نماید درجلسه حضور نداشته ویا درخواست مهلت کند.

آدرس:

مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶ شماره مستقيم با مديريت: ۰۵۱-۳۸۴۷۶۷۶۷ ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶ ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶ ۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰