استیفاء از مال غیر.

ماده ۳۳۷حقوق مدنی باموضوع استیفاء از مال.

هرگاه کسی برحسب اذن صریح یاضمنی ازمال غیر استیفاء منفعت کند.

صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهدبود.

مگراینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

۱-اذن مالک وجه تمایز استیفاء مشروع ازنامشروع به ویژه استیلاء عدوانی برمال غیر است.

۲-ازظاهرماده چنین بر می آید که استیفاءدرماده فوق ویژه موردی است.

که استیفاء کننده ماذون است.وبه قهر وغلبه اقدام نکرده است.

۳-درموردی که اذن در انتفاع به طور صریح یاضمنی مجانی است.

پشیمانی مالک اباحه ی سابق را از بین نمی برد .

ولی از تاریخ اعلام نارضایی مالک استفاده کننده به پرداخت اجرت المثل محکوم میشود.

۴-وسایلی را که تعادل دو دارایی را به طور مشروع بر هم می زنند در اصطلاح (سبب)یا(جهت)می نامند.

مانند ارث اما استفاده ای که خارج از این وسایل به دست اید.

استفاده ی بدون جهت و نا مشروع خواهدبود.

۵-در دعوی مستفید بلاجهت مبناء انتفاع ناروایی است.

که شخص از اموال یا کار دیگری بوده است .

و به همین اندازه نیز باید به او رجوع کرد.

در این دعوی به فعل خوانده توجه نمیشود.

کافی است رابطه ی فزونی یافتن دارایی او و کاسته شدن از دارایی خواهان موجود باشد.

اعم از آن که منافعی عاید خوانده شده باشد یا هزینه هایی از او رفع شده باشد.

۶-هرگاه خوهان اقدامی برای حفظ منافع خودبکند.

واز آن اقدام سودی به دیگران برسد نمیتواند آن را به عنوان (استفاده بدون جهت)مطالبه کند.

مانند آنکه مالکی به منظور حراست از باغ خود سیل گیری احداث کند.

که همسایگان دیگرهم به واسطه آن از خطر در امان بمانند.

۷-چنانچه بتوان تقصیری راا در رابطه با کاهش اموال خواهان به وی نسبت داد وی نمیتواند از بابت زیانی که خود باعث شده است.

به خوانده که دارایی او بدین وسیله زیاد شده است.

رجوع کند مانند مادر بزرگی که به رغم حکم دادگاه که مقررکرده است.

نوادگان به پدرشان بسپارد خودعهده دار حضانت وتامین مخارج شود.

۸-کلمه ی جهت یاعلت در (استفاده ی بدون جهت)برخلاف ماده ۲۱۷ق.م.به معنای علت غایی نیست ومراد علت فاعلی است.

۹-دعوی(استفاده ی بدون جهت)در جای یپذیرفته می شود.

که باقانون وسایراصول حقوقی مخالف نباشد وقاعده ای رانقض نکند.

بنابراین اگرمتلف بنای کهنه ای که خراب کرده از نوبسازد نمیتواند تفاوت قیمت این دوبنا را تحت عنوان استفاده بدون جهت مطالبه نماید.

زیرا الزام به تجدید بنا ناشی از حکم قانون وقاعده اتلاف است.

۱۰-اگرمضطر باتلف مال دیگری از خود دفع ضررکرده باشد.

مالک میتواند از باب استفاده ی بدون جهت به وی رجوع کند.

اما دراین خصوص جبران خسارت مشروط و تا اندازه ای استفاده ی مضطراست نه به میزان خسارت وارد شده.

 

 

 

به دنبال وکیل پایه یک هستید؟

موسسه حقوقی متفکران عدالت گستر بزرگمهر با گرد هم آوری مجموعه از از وکلای مجرب پایه یک در خدمت شماست.

هم اکنون با یکی از شماره های ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶  یا  ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶ ، مشکل حود را مطرح نمایید تا علاوه بر ارزیابی رایگان پرونده حقوقی شما، راهکارهای متنوع حقوقی را به شما پیشنهاد کنیم و از مشاوره حقوقی رایگان ما بهره مند شوید.