تجدیدجلسات احتمالی

ماده ۴۴۷آیین دادرسی مدنی باموضوع تجدیدجلسات احتمالی:

پس از صدور قرار اتیان سوگندهرگاه کسی که بایدسوگند یادکند حضور داشته باشد .

و برای رد یاقبول سوگند مهلت بخواهد دادگاه میتواند به اندازه ای که موجب ضررطرف نشود.

به او یک بار مهلت بدهد(ماده ۲۸۷ق.ج.) ماده دلالت بر این دارد که دادگاه طول مدت را باید تعیین نماید.

اما با توجه به فاصله ی زمانی فعلی بین جلسات دادرس دستور تجدید جلسه به علت مزبور علی القاعده کافی به نظر می رسد.

۴۴۸-پس از صدور قرار اتیان سوگند هرگاه طرفی که باید سوگند یاد کند حاضر نباشد.

دادگاه جلسه را تجدید و طرفین را دعوت می نماید.

در برگ اخطاریه جهت حضور و نتیجه ی عدم حضور را باید قید شود.

گفته شد که نتیجه ی عدم حضور کسی که باید سوگند یاد کند.

اگر بدون عذر موجه باشد ناکل شمرده شدن وی است.

۴۴۹-درجلسه ای که برای ادای سوگند تعیین شده طرفی که باید سوگند یادنماید مکلف است حاضرشود.

اما اگر به واسطه ی عذرموجه نتواند حاضر شود دادگاه وقت دیگری برای سوگند تعیین می نماید.

عذر موجه همان است که درماده ۳۰۶ق.ج.آمده است.

حتی اگر عارضه ای امکان ادای تلفظ را غیر ممکن نماید.

دادگاه برابرماده ۲۷۶ق.ج.عمل می نماید.

و تجدید جلسه به علت اخیر مجاز نمی باشد.

هرگاه علت عدم حضور طرفی که باید سوگندیادنماید به گونه ای باشد .

که دادگاه حضور او را حتی در جلسه ی بعد در این دادگاه غیرممکن تشخیص دهد.

دادرس دادگاه نزد او حاضرمی شود یابه قاضی دیگر نیابت می دهد .

تا او را سوگند داده و صورت مجلس رابرای دادگاه ارسال کند.

وبراساس آن رای صادر می نماید.

درهرحال باتوجه به اصل مقرر در ماده ۲۰۰ق.ج.ونص مادده ۲۰۱آن باید پذیرفت که جلسه ی ادای سوگند حتی خارج از دادگاه باید تشکیل شده وطرفین دعوت شوند.

۴۵۰-تجدیدجلسه ی دادرسی به علت عدم حضور طرف مقابل نیزامکان پذیر است.

برای مثال هرگاه جلسه ای که باید سوگندیاد شود طرفی که باید سوگند کند آن را به طرف مقابل رد نماد.

وبه طرف مقابل حاضر نباشد راهی جز تجدیدجلسه به این علت نیست.

البته  دراین صورت باتوجه به ملاک ماده ۲۸۶ق.ج.دربرگ اخطاریه ی طرفی که سوگند به او رد شده جهت حضور ونتیجه ی عدم حضور بایدقیدشود تابرابر آن اقدام شود.

 

آدرس وکیل درمشهد:

مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶ شماره مستقيم با مديريت: ۰۵۱-۳۸۴۷۶۷۶۷ ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶ ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶ ۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰