ترتیب رسیدگی

ترتیب رسیدگی(رسیدگی در شعب بدوی).

 

 

ماده ۱۶-رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است.دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص تنظیم شود.

تبصره۱- پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می شود نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره۲- از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند ماده ۱۰این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آن ها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است .

در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتد به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید.

در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.

ماده ۱۷-شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.

ماده ۱۸- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات شاکی

۱-نام و نام خانوادگی نام پدر و تاریخ تولد و کد ملی و شغل و تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

۲-نام و شماره ثبت و اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب-مشخصات طرف شکایت

۱- نام و نام خانوادگی و سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت در صورت امکان

۲-نام کامل دستگاه های موضوع ۱۰ این قانون

پ-نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت- موضوع شکایت و خواسته

ث-شرح شکایت

ج-مدارک و دلایل مورد استناد

چ-امضا یا اثر انگشت شاکی یا وکیل قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضا و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح- مدارک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره- شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده ۱۹-هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان یک صد هزار ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار ریال است.

تبصره-مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تایید رئیس قوه قضایئه و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل می باشد.

ماده ۲۰-شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد یا رونوشت خود را پیوست نماید.

تبصره۱-تصویر یا رونوست مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان ها و ای دفاتر دادگاه های عمومی دفاتر اسناد رسمی وکیل شاکی یا واحد های دولتی و عمومی تصدیق شود.

در صورتی که رونوشت یا تصویر سند خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر یکی از سفارت خانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران گواهی شود.

تبصره۲-در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکننباشد ویا این که اساسا شاکی نتواند تصویری از آن ها ارائه نماید دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ماده ۲۱-در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد علاوه بر تصویر یا رونوشت گوایه شده ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود.

صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارت خانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمیاندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گواهی شود.

ماده ۲۲-هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام ویا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضممیه گردد.

ماده ۲۳- دادخواست و ضمائم ان باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود.

این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخوست باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان ها تسلیم گردد.

تاریخ ثبت دادخواست در دبیر خانه دیوان ویا پایگاه الکترونیکی ویا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان تاریخ تقدیم محسوب می شود.

ماده ۲۴-دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان ها مکلفند دادخواست های واصل شده را به ترتیب وصول ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت نام شاکی و طرف شکایت به شاکی وکیل یا قائم مقام ویا نماینده قانونی وی تسلیم کنند.

ماده ۲۵-دبیر خانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد مشخصات ان را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

ماده ۲۶-دادخواست های ثبت شده توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می شود.

ماده ۲۷-چنانچه دادخواست فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد به موجب قرار مدیر دفتر شعبه رد می شود.

این قرار قطعی است ولی صدور آن مانع طرح مجدد شکایت نیست.

چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

ماده ۲۸-در صورت یکه هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث)و(چ)ماده ۱۸این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست ا زجهت شرایط مقرر در مواد ۱۹الی ۲۳این قانون نقص داشته باشد مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان ها به شاکی اعلام می کند.

شاکی ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور  اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین  او رد می گردد.

این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست توسط رئیس یا دادرس علی البدل شعبه انجام می شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می گردد.

این تصمیم قطعی است ولی رد دادخواست مانع طرح مجدد شکایت نیست.

ماده ۲۹- پس از اجاع دادخواست به شعبه مدیر دفتر شعبه ان را پس از شکایت تکمیل بلا فاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می دهد.

قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده ان را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت به دفت راعاده می کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره-چنانچه پرونده ای مشمول تبصره ماده ۹۰این قانون باشد شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت به آن رسیدگی و رای صادر می نماید.

ماده ۳۰-طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند.

عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود  به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.

تبصره- در صورتی که طرف شکایت بدون عذ رموجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در یان ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می نماید.

این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده ۳۱-اگر ضمن یک دادخواست شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط  نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آن ها رسیدگی کند شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می کند و نسبت به آن چه که صلاحیت ندارد قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.

ماده ۳۲-چنانچه اشخاص متعدد شکایت های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند در صورتی که شکایات مزبور منشا و مبنای واحد داشته باشد شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی اتخاذ تصمی ممی نماید.

در غیر این صورت مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می شود.

تبصره- شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر  باشند میتوانند در دادخواست نماینده ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار به شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده ۳۳-موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد .

در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه مراتب طی اخطاریه ای به شاکی اعلام می گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع ابهام اقدام کند.

در غیر این صورت شعبه نسبت به قسمت مبهم قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶ شماره مستقيم با مديريت: ۰۵۱-۳۸۴۷۶۷۶۷ ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶ ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶ ۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰