خسارت مستمر وآتی

ماده ۵ حقوق مدنی (قانون مسئولیت مدنی)خسارت مستمر وآتی:

اگر در اثر آسیبی که به بدن یاسلامتی کسی واردشده در بدن اونقصی پیداشود.

یاقوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود .

واردکننده زیان مسئول جبران کلیه  خسارت مزبور است.

دادگاه جبران زیان را رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می نماید.

و درمواردی که جبران  زیان باید به طریق مستمری به عمل آید.

تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ میتوان از  وارد کننده زیان تامین گرفت با دادگاه است.

اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد.

دادگاه از تاریخ صدورحکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.

۱-تجدیدنظر درحکم تنهاناظر به صدور رای نسبت به (خسارت اضافی)است.

ولی اگر محکوم علیه به استناد حوادث جدیدی تقاضای کاهش خسارت را داشته باشد .

در صورتی امکان دارد که دادگاه چنین اقدامی را در حکم خود پیش بینی و اعلام کرده باشد.

۲-زیان دیده در باب هزینه ی درمان میتواند حق معالجه .عمل جراحی.هزینه های بیمارستان .دارو.آزمایش.مخارج دوران نقاهت غیره را مطالبه کند.

۳-زبان آینده را مشروط بر آن که احتراز ناپذیر بوده و تحقق آن در آینده حتمی باشد میتوان مسلم تلقی کرده و قابل جبران به حساب آورد.

 

 

متفکران عدالت گستر بزرگمهرموسسه حقوقی

مشهد-خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱

تلفن:   ۳۸۴۷۶۷۶۷  ۰۵۱