رسیدگی در شعب تجدیدنظر

رسیدگی در شعب تجدیدنظر.

 

 

ماده ۶۵-کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آن ها قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر است.

مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۶۶-تجدیدنظر خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رای با دبیر خانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد.

دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدید نظر ارجاع می شود.

ماده ۶۷- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:

الف-مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خواسته

ب-شماره و تاریخ رای تجدیدنظر خواسته

پ-شعبه صادر کننده رای تجدیدنظرخواسته

ت-تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظرخواسته

ث-دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی

تبصره- رعایت مقررات مواد۲۰تا۲۳این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر ضروری است

ماده ۶۸- چنانچه دادخواست تجدیدنظر فاقد مشخصات تجدید نظرخواه یا اقامتگاه او باشد پس از انقضای مهلت تجدیدخظرخواهی دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدید نظر رد می شود.

این قرار قطعی است .در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر وفق ماده ۲۸این قانون اقدام می گردد.

اگر دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می کند.

ماده ۶۹-عدم رعایت شرایط قانونی ددخواست و یا عدم رفع نقص آن موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نیست.

در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید.

در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رای ادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر  می شود.

ماده ۷۰-چنانچه شعبه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد و ارقام و سهم قلم و مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاحرای ان را تایید می کند.

ماده ۷۱- چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رای می نماید.

ماده ۷۲-شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظر خواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند در غیر این صورت پس از نقض قرار پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت می نماید.

ماده ۷۳-هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است .

اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس دیوان است.

دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد به قوت خود باقی است.

ماده ۷۴-چنانچه قاضی شعبه بدوی صادر کننده رای پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدید نظر نرفته باشد با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می کند.

شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه رای صادر شده را نقض می نماید و هرگاه رای صادره ره صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده  ودر غیر این ورت اقدام به رسیدگی ماهوی می کند.

ماده ۷۵-در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای در شعبه تجدیدنظر پی به اشتباع شکلی یا ماهوی خود ببرند مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می دارند.

رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می دهد.

ماده ۷۶-صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه ویا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده را ی انجام می شود مشمول مواد ۷۴و۷۵این قانون نیست.

ماده ۷۷-در صورتی که رای بر مبنای اتفاق نظر نباشد نظر اقلیت نیز در پیش نویس رای درج می شود و به امضای آنان می رسد و در پرونده بایگانی می گردد.

ماده ۷۸- مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۹- در صورت یکه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی وصدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می نماید.رای صادر شده قطعی است.

تبصره- چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد.

 

مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶ شماره مستقيم با مديريت: ۰۵۱-۳۸۴۷۶۷۶۷ ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶ ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶ ۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰