رسیدگی و صدور رای

رسیدگی و صدور رای.

 

 

ماده ۴۱-شعبه رسیدگی کننده میتواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه ومراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد.

ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند .تخلف از این ماده حسب موردمستلزم مجازات یا انتظامی است.

ماده ۴۲-در صورتی که محتوای شکایت ودادخواست مطروحه در شعبه دیوا ن حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

ماده ۴۳-شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده ۱۰این قانونباشد طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره۱-در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او اتخاذ تصمیم  می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود قرارابطال دادخواست صادر می گردد.

تبصره۲-درصورتی که طرف شکایت شخص حقوقی یا نماینده شخص حقوقی باشد وپس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یکماه تا یک سال محکوم می کند.

تبصره۳-عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان موجب انفصال موقت از خدمت دولتی از دو ماه تا یک سال ست.

ماده ۴۴-در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان کلیه واحدهای دولتی شهرداری ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آن ها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال  اسناد ممکن نباشد دلایل آن را به دیوان اعلام کنند.

درصورت موجه ندانستن دلایل دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه مستنکف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم میشود.

این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رای طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست مطالبه اسناد طبقه بندی شده مطلبق مقررات مربوط صورت می گیرد.

تبصره-شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسوول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

ماده ۴۵-شاکی میتواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت مسترد کند و در این صورت شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می کند.

شاکی میتواند دادخواست خود را تجدید نماید.

پس از وصول پاسخ به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده ۴۶-شاکی می تواند قبل از صدور رای از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید .

دراین صورت قرار سقوط  شکایت صادر می شود وهمان شکایت مجددا قابل طرح نیست.

ماده ۴۷-در صورت ضرورت به تشخیص رئیس یدوان یا رئیس شعبه به پرونده های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده ۴۸-هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیر قضائی بداند ضمن صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.

ماده ۴۹-شاکی میتواند تا قبل از صدور رای خواسته خود را اصلاح کند.

قول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت مشروط بر این است که به تشخیص شعبه ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسا لمجدد دادخواست بر اساس دادخواست اصلاح شده رای صادر نماید.

ماده ۵۰-هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است قرار اناطه صادر ومراتب به طرفین ابلاغ  می شود .

ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع به دیوان تسلیم نماید .

در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.

 

 

مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶ شماره مستقيم با مديريت: ۰۵۱-۳۸۴۷۶۷۶۷ ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶ ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶ ۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰