قانون مسئولیت مدنی

ماده ۱ مسئولیت مدنی زیان زننده.

هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی

به جان یا سلامتی یامال یا آزدای یا حیثیت یاشهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجادگردیده.

لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود.

مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

۱-مسئولیت ناشی از اتلاف استثنا برقاعده لزوم وجود تقصیراست.

۲-(دیه)مبلغ مقطوعی است که برای جبران خسارت کافی فرض شده است.

ولی میتوان خلاف این فرض را ثابت کرد وخسارت بیشتری رامطالبه نمود.

اصل لزوم جبران خسارت کامل و قاعده لاضرر هم موید همین مطلب است.

۳-اثبات خسارت معنوی کار دشواری است .

درمواردی خویشان نزدیک متوفی اماره خسارت معنوی وجود دارد.

اما درخصوص سایرین خسارت معنوی و تالم روحی آن ها باید احراز شود که دایره ی مطالبه ی این خسارت را محدود می کند.

۴-رضایت زیان دیده پس از ورود خسارت موجب بری شدن ذمه ی عامل ورود زیان است.

رضایت پیش از ورود خسارت جز در موراد تقصیر عمدی و یا سنگین که در حکم تقصیر عمدی می باشد.

و صدمات بدنی و مربوط به شخصیت و آزادی فرد که مخالف بانظم عمومی می باشد معتبر خواهد بود.

۵-منظور قانون گذار از (عمدا)تقصیر عمدی ومراد از (بی احتیاطی)تقصیری غیرعمدی است.

۶-تقصرهنگامی عمدی است که فعل یا ترک فعل به عمد وبه قصد اضرارباشد اما در تقصیر غیرعمدی فعل یاترک فعل به عمد صورت گرفته اماقصد اضراروجود ندارد.

ملاک تشخیص تقصیر عمدی (شخصی)ودرتقصیر غیرعمدی نوعی است.

۷-مسئولیت مدنی در معنای اخص خود تنهامسئولیت (غیر قرار دادی یاقهری)راشامل می شود و عبارت است.

از الزام شخص به جبران خسارتی که در نتیجه ی عمل منسوب ومرتبط به اوبه دیگری وارد آمده است.

۸-چنانچه رابطه علیت بین رفتار(شخص حقوقی)وخسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهدبود.

 

وکیل برای دفاع از جان ویامال ویا…

آدرس:

مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶ شماره مستقيم با مديريت: ۰۵۱-۳۸۴۷۶۷۶۷ ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶ ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶ ۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰