مندرجات الزامی ورقه تعهد سهم

قانون تجارت با موضوع مندرجات الزامی ورقه تعهد سهم.

 

 

 

ماده ۱۳- ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

۱-نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت.

۲-سرمایه شرکت.

۳-شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن.

۴-تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقدا در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.

۵-نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.

۶-هویت و نشانی کامل پذیره نویس.

۷-قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت ماید.

ماده ۱۴-ورقه تعهد سهم در دونسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم میشود.

تبصره-در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد.

ماده ۱۵-امضای ورقه تعهد سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.

ماده ۱۶-پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد

بعد از انقضای مدت تمدید شده موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحا تعهد گردیده

و اقلا سی وپنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.

 

مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶

شماره مستقيم با مديريت:

۰۵۱-۳۸۴۷۶۷۶۷

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی