کیفیت ادای سوگند

ماده ۴۵۱آیین دادرسی مدنی باموضوع کیفیت ادای سوگند.

به موجب ماده ۲۸۱ق.ج.(سوگند بایدمطابق قرار دادگاه وبالفظ جلاله والله -بالله-تالله-)

یانام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد.

و درصورت نیازبه تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ومکان والفاظ

تعیین می نماید.

در هر حال فرقی بین مسلمان وغیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهدبود.

مراتب اتیان سوگند صورت جلسه می گردد.

بنابراین عیسویان برای مثال نمیتوانند به غیرخدای تعالی سوگند یاد نمایند.

ماده ۱۳۲۸مکرر ق.م.نیزمی گوید:

دادگاه میتواند نظربه اهمیت موضوع دعوا وشخصیت طرفین واوضاع واحوال موثر مقرر دارد که قسم باانجام تشریفات خاص مهبی یادشود یا آن را به نحو دیگر نغلیظ نماید.

تبصره-چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ راقبول نکندو قسم بخورد ناکل محسوب نمیشود.

 

      (متفکران عدالت گستر بزرگمهرموسسه حقوقی

       مشهد-خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱

                تلفن:   ۳۸۴۷۶۷۶۷  ۰۵۱)