8 / 100

حقوقی​

 

 

جهت مشاوره تلفنی با مدیریت و وکلا

تلفن ها

تلفن همراه:      ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

تلفن همراه:          ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

تلفن ثابت:          ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶۷

دعاوی حقوقی

برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
شکایت حقوقی حتماً باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد (از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی انجام می شود)
دادخواست حقوقی در دفاتر خدمات  مستقیماً به دادگاه ارسال شود.
اکثر شکایت های حقوقی بهتر است توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاً شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر ازبیست میلیون تومان است)
 
شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.
در شکایات حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه  یا از طریق سامانه ثنا
استفاده می نمایند
در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
در دعواهای حقوقی  وکیل  هم می تواند بوسیله دادخواست تجدید نظر درخواست تجدید نظرخواهی کند.
جهت مشاوره تلفنی با مدیریت و وکلا
تلفن ها
تلفن همراه:          ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶
تلفن همراه:          ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶
تلفن ثابت:          ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶۷